ดาวน์โหลด/บริการประชาชนดาวน์โหลด/บริการประชาชน  :: 

ไฟล์งาน size โหลด ไฟล์
 แนวทางการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไป (14 ก.พ. 2563 || อ่าน : 10 ) 535.58 KBs 0
 หนังสือสั่งการบันทึกข้อมูลจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (14 ก.พ. 2563 || อ่าน : 9 ) 39.24 KBs 0
 คู่มือการบันทึกภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (14 ก.พ. 2563 || อ่าน : 8 ) 812.76 KBs 0
 มาตราการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 2563 (14 ก.พ. 2563 || อ่าน : 8 ) 508.93 KBs 0
 แนวทางของบประมาณ 2563 (14 ก.พ. 2563 || อ่าน : 6 ) 1.53 MBs 0
 แนวทางการจัดการพัสดุปี2563 (14 ก.พ. 2563 || อ่าน : 7 ) 2.34 MBs 0
 แนวทางควบคุมภายในด้านการรับเงิน (13 ก.พ. 2563 || อ่าน : 8 ) 536.25 KBs 0
 รายงานผลปฏิบัติงานของนายก อบต.คำโคกสูง (31 ต.ค. 2562 || อ่าน : 46 ) 147.58 KBs 0
 แผนการดำเนินงานปี2563 (29 ต.ค. 2562 || อ่าน : 43 ) 337.94 KBs 0
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริบาลท้องถิ่น 2562 (26 ก.ค. 2562 || อ่าน : 157 ) 75 KBs 0
 จดหมายข่าว (24 ก.ค. 2562 || อ่าน : 176 ) 77.96 KBs 0
 วิธีการจำแนกงบประมาณ (12 ก.ค. 2562 || อ่าน : 220 ) 2.48 MBs 0
 แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (12 ก.ค. 2562 || อ่าน : 219 ) 3.43 MBs 0
 มาตรฐาน ict ปี 61 (12 ก.ค. 2562 || อ่าน : 214 ) 861.29 KBs 0
 หลักเกณฑ์ค่าวัสดุ ปี62 (12 ก.ค. 2562 || อ่าน : 217 ) 164.65 KBs 0
 ระเบียบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (12 ก.ค. 2562 || อ่าน : 206 ) 81.68 KBs 0