องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง


บุคลากร :: หัวหน้าส่วนราชการ


ชื่อ-สกุล : นางอัญชนา ทิพเนน
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัด
กลุ่มงาน : สำนักปลัด
ลักษณะของงาน : หัวหน้าส่วนราชการ
โทรศัพท์มือถือ : 086-2299285
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นางรัชนีกร ทูลธรรม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง
กลุ่มงาน : กองคลัง
ลักษณะของงาน : หัวหน้าส่วนราชการ
โทรศัพท์มือถือ : 095-6705497
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นายบุญพันธ์ ศรีหลิ่ง
ตำแหน่ง : ปลัด อบต.
กลุ่มงาน : สำนักปลัด
ลักษณะของงาน : หัวหน้าส่วนราชการ
โทรศัพท์มือถือ : 089-6221919
E-Mail : boonpun510@gmail.com

ชื่อ-สกุล : นายศราวุธ ศรีหริ่ง
ตำแหน่ง : ผอ.การศึกษาฯ
กลุ่มงาน : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของงาน : หัวหน้าส่วนราชการ
โทรศัพท์มือถือ : 095-6652516
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นายสถิตพงษ์ ดวงศรี
ตำแหน่ง : ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร
กลุ่มงาน : กองส่งเสริมการเกษตร
ลักษณะของงาน : หัวหน้าส่วนราชการ
โทรศัพท์มือถือ : 092-5570911
E-Mail : tummju@hotmail.com

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

 

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280 E-mail : kamkoksoong@gmail.com  phone : 042-219150

Copyright © 2015. Template by www.kamkoksoong.go.th. All Rights Reserved.