องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง


บุคลากร :: กองคลัง


ชื่อ-สกุล : นายสมคิด นากองศรี
ตำแหน่ง : จพง.พัสดุ
กลุ่มงาน : กองคลัง
ลักษณะของงาน : กองคลัง
โทรศัพท์มือถือ : 080-1734016
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นางศรีออ ไมยจิตย์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
กลุ่มงาน : กองคลัง
ลักษณะของงาน : กองคลัง
โทรศัพท์มือถือ : 081-4886792
E-Mail : sri-or@hotmail.com

ชื่อ-สกุล : นายชูทัศน์ อุตลุม
ตำแหน่ง : ผช.จนท.การเงินฯ
กลุ่มงาน : กองคลัง
ลักษณะของงาน : กองคลัง
โทรศัพท์มือถือ : 088-3379846
E-Mail : chootus@hotmail.co.th

ชื่อ-สกุล : นางธิดารัตน์ วิเชียรดี
ตำแหน่ง : ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
กลุ่มงาน : กองคลัง
ลักษณะของงาน : กองคลัง
โทรศัพท์มือถือ : 087-8675918
E-Mail : auychimichaimi@hotmail.com

ชื่อ-สกุล : นางสาวจันทร์สุดา ศรีหริ่ง
ตำแหน่ง : จพง.ธุรการ
กลุ่มงาน : กองคลัง
ลักษณะของงาน : กองคลัง
โทรศัพท์มือถือ : -
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นางสาวสุชาดา คำศรี
ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
กลุ่มงาน : กองคลัง
ลักษณะของงาน : กองคลัง
โทรศัพท์มือถือ : 085-0097238
E-Mail : -

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

 

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280 E-mail : kamkoksoong@gmail.com  phone : 042-219150

Copyright © 2015. Template by www.kamkoksoong.go.th. All Rights Reserved.