องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง


บุคลากร :: กองการศึกษา


ชื่อ-สกุล : นายวัชระ เหล่าพิมพ์
ตำแหน่ง : ผช.นักวิชาการศึกษาฯ
กลุ่มงาน : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของงาน : กองการศึกษา
โทรศัพท์มือถือ : 081-2602449
E-Mail : kontampleng@gmail.com

ชื่อ-สกุล : นางละมุด สีหาฆัง
ตำแหน่ง : ครูผู้ดูแลเด็ก
กลุ่มงาน : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของงาน : กองการศึกษา
โทรศัพท์มือถือ : 098-4974648
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นางยุพิน นักบุญ
ตำแหน่ง : ครูผู้ดูแลเด็ก
กลุ่มงาน : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของงาน : กองการศึกษา
โทรศัพท์มือถือ : 083-3396145
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นางวัชรินทร์ สว่างวงค์
ตำแหน่ง : ครูผู้ดูแลเด็ก
กลุ่มงาน : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของงาน : กองการศึกษา
โทรศัพท์มือถือ : 089-4188417
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นางสาวจุฑารัตน์ กาบิน
ตำแหน่ง : ครูผู้ดูแลเด็ก
กลุ่มงาน : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของงาน : กองการศึกษา
โทรศัพท์มือถือ : 089-5758173
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นางเสาวคนธ์ แก้ว แสนสินธุ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ดูแลเด็ก
กลุ่มงาน : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของงาน : กองการศึกษา
โทรศัพท์มือถือ : 084-7953573
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นางทัศนี นาทมพล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
กลุ่มงาน : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของงาน : กองการศึกษา
โทรศัพท์มือถือ : 080-7584857
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นางสาวน้ำผึ้ง ติยะบุตร
ตำแหน่ง : -
กลุ่มงาน : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของงาน : กองการศึกษา
โทรศัพท์มือถือ : 086-2013693
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นางศุภาวรรณ ศรีหริ่ง
ตำแหน่ง : -
กลุ่มงาน : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของงาน : กองการศึกษา
โทรศัพท์มือถือ : 084-5909552
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นายมานะ บรรเทา
ตำแหน่ง : นักการภารโรง
กลุ่มงาน : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของงาน : กองการศึกษา
โทรศัพท์มือถือ : -
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : สิบเอกกองไทย กิ่งหลักเมือง
ตำแหน่ง : จพง.พัสดุ
กลุ่มงาน : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของงาน : กองการศึกษา
โทรศัพท์มือถือ : -
E-Mail : -

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

 

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280 E-mail : kamkoksoong@gmail.com  phone : 042-219150

Copyright © 2015. Template by www.kamkoksoong.go.th. All Rights Reserved.