องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง


บุคลากร :: คณะผู้บริหาร


ชื่อ-สกุล : นายทอง นันทะเขต
ตำแหน่ง : นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
กลุ่มงาน : คณะผู้บริหาร
ลักษณะของงาน : คณะผู้บริหาร
โทรศัพท์มือถือ : 0810575619
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นายพยุง บุญระคร
ตำแหน่ง : รองนายก อบต.คำโคกสูง คนที่1
กลุ่มงาน : คณะผู้บริหาร
ลักษณะของงาน : คณะผู้บริหาร
โทรศัพท์มือถือ : 095-1698644
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นายศักดิ์ศรี สีหาฆัง
ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง คนที่ 2
กลุ่มงาน : คณะผู้บริหาร
ลักษณะของงาน : คณะผู้บริหาร
โทรศัพท์มือถือ : 088-3051886
E-Mail : aud.kham@gmail.com

ชื่อ-สกุล : นางลัดดา กุณโฮง
ตำแหน่ง : เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
กลุ่มงาน : คณะผู้บริหาร
ลักษณะของงาน : คณะผู้บริหาร
โทรศัพท์มือถือ : 061-0709759
E-Mail : -

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

 

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280 E-mail : kamkoksoong@gmail.com  phone : 042-219150

Copyright © 2015. Template by www.kamkoksoong.go.th. All Rights Reserved.