สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2563- ข่าวประชาสัมพันธ์

  

หน้าแรก  จัดซื้อจัดจ้าง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2563

                แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
 ณ วันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
    หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท)   และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 1           200,000.00       198,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสายทองวัสดุ เสนอราคา 197,500 บาท ร้านสายทองวัสดุ เสนอราคา 197,500 บาท ผู้รับจ้างโดยตรง 35/2563 ลว.3 ก.พ.63
2 ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 9           200,000.00       200,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ตระกูลเลิศ ก่อสร้าง เสนอราคา 198,000 บาท หจก.ตระกูลเลิศ ก่อสร้าง เสนอราคา 198,000 บาท ผู้รับจ้างโดยตรง 36/2563 ลว.4 ก.พ.63
3 จ้างเหมาบริการซ่อมรถเก็บขยะ ผท2108 อด             23,350.00         23,350.00 เฉพาะเจาะจง ก้าวหน้าการช่าง เสนอราคา 23,350 บาท ก้าวหน้าการช่าง เสนอราคา 23,350 บาท ผู้รับจ้างโดยตรง 37/2563 ลว. 4 ก.พ.63
4 ซื้อครุภัรฑ์สำนักงาน             42,500.00         42,500.00 เฉพาะเจาะจง sp เฟอร์นิเจอร์ เสนอราคา 42,500 บาท sp เฟอร์นิเจอร์ เสนอราคา 42,500 บาท ผู้ขายโดยตรง 38/2563 ลว.17 ก.พ.63
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 9,750.00 9,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสายทองวัสดุ เสอนราคา 9,750 บาท ร้านสายทองวัสดุ เสอนราคา 9,750 บาท ผู้ขายโดยตรง 39/2563 ลว.17 ก.พ.63
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ดินลูกรัง) 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสายทองวัสดุ เสอนราคา 30,000 บาท ร้านสายทองวัสดุ เสอนราคา 30,000 บาท ผู้ขายโดยตรง 40/2563 ลว.18 ก.พ.63
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 16 รายการ 2,345.00 2,345.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสายทองวัสดุ เสอนราคา 2,345 บาท ร้านสายทองวัสดุ เสอนราคา 2,345 บาท ผู้ขายโดยตรง 41/2563 ลว.26 ก.พ.63
8 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนางามหมู่ 5            200,000.00       200,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เจเนอเรชั่น ซัมมิท เสนอราคา 198,000 บาท  หจก.เจเนอเรชั่น ซัมมิท เสนอราคา 198,000 บาท  ผู้รับจ้างโดยตรง 45/2563 ลว.28 ก.พ.63

  โพสต์ : 18-08-2020

 

นายทอง  นันทะเขต

นายทอง นันทะเขต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายพยุง  บุญระคร

นายพยุง บุญระคร
รองนายก อบต.คำโคกสูง คนที่1

นายศักดิ์ศรี  สีหาฆัง

นายศักดิ์ศรี สีหาฆัง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง คนที่ 2

นางลัดดา  กุณโฮง

นางลัดดา กุณโฮง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

นางอัญชนา  ทิพเนน

นางอัญชนา ทิพเนน
หัวหน้าสำนักปลัด

แผนการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280

E-mail : kamkoksoong@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 042-219150

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kamkoksoong.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่