สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2563- ข่าวประชาสัมพันธ์

  

หน้าแรก  จัดซื้อจัดจ้าง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2563

                แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
 ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
    หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท)   และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน 7 รายการ             12,010.00 12,010.00 เฉพาะเจาะจง เอ็มเอสพี เสนอราคา 12,010 บาท เอ็มเอสพี เสนอราคา 12,010 บาท ผู้ขายโดยตรง 47/2563 ลว.2 มี.ค.63
2 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ               9,050.00 9,050.00 เฉพาะเจาะจง เอ็มเอสพี เสนอราคา 9,050 บาท เอ็มเอสพี เสนอราคา 9,050 บาท ผู้ขายโดยตรง 48/2563 ลว.2 มี.ค.63
3 จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองโน หมู่ 4           450,000.00       450,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โอ เค ดี ซัพพลาย 2000 ราคาวงเงินในสัญญา 445,500 บาท หจก.โอ เค ดี ซัพพลาย 2000 ราคาวงเงินในสัญญา 445,500 บาท ผู้รับจ้างโดยตรง 49/2563 ลว.10 มี.ค.63
4 จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านน้อยคำเม็ก หมู่ 9 ซอยวัดศรี           400,000.00       400,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สหมิตร โปรคอนกรีต ราคาวงเงินในสัญญา 396,000 บาท หจก.สหมิตร โปรคอนกรีต ราคาวงเงินในสัญญา 396,000 บาท ผู้รับจ้างโดยตรง 50/2563 ลว.10 มี.ค.63
5 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว             12,890.00         12,890.00 เฉพาะเจาะจง เอ็มเอสพี เสนอราคา 12,890 บาท เอ็มเอสพี เสนอราคา 12,890 บาท ผู้ขายโดยตรง 51/2563 ลว.10 มี.ค.63
6 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว             21,760.00         21,760.00 เฉพาะเจาะจง เอ็มเอสพี เสนอราคา 21,760 บาท เอ็มเอสพี เสนอราคา 21,760 บาท ผู้ขายโดยตรง 52/2563 ลว.10 มี.ค.63
7 จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนางาม หมู่ 5           250,000.00       250,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โอ เค ดี ซัพพลาย 2000 ราคาวงเงินในสัญญา 225,500 บาท หจก.โอ เค ดี ซัพพลาย 2000 ราคาวงเงินในสัญญา 225,500 บาท ผู้รับจ้างโดยตรง 52/2563 ลว.19 มี.ค.63
8 ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 3           200,000.00       200,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ตระกูลเลิศ ก่อสร้าง เสนอราคา 199,000 บาท หจก.ตระกูลเลิศ ก่อสร้าง เสนอราคา 199,000 บาท ผู้รับจ้างโดยตรง 53/2563 ลว.20 มี.ค.63
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 13 รายการ             14,800.00 14,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสายทองวัสดุ เสอนราคา 14,800 บาท ร้านสายทองวัสดุ เสอนราคา 14,800 บาท ผู้ขายโดยตรง 54/2563 ลว.20 มี.ค.63
10 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ขนาด 24,000 บีทียู             56,000.00 56,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิริวรรณ  แอร์บ้าน เสนอราคา 56,000 บาท ร้านศิริวรรณ  แอร์บ้าน เสนอราคา 56,000 บาท ผู้ขายโดยตรง 55/2563 ลว.31 มี.ค.63

  โพสต์ : 18-08-2020

 

นายทอง  นันทะเขต

นายทอง นันทะเขต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายพยุง  บุญระคร

นายพยุง บุญระคร
รองนายก อบต.คำโคกสูง คนที่1

นายศักดิ์ศรี  สีหาฆัง

นายศักดิ์ศรี สีหาฆัง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง คนที่ 2

นางลัดดา  กุณโฮง

นางลัดดา กุณโฮง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

นางอัญชนา  ทิพเนน

นางอัญชนา ทิพเนน
หัวหน้าสำนักปลัด

แผนการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280

E-mail : kamkoksoong@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 042-219150

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kamkoksoong.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่