องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
คำโคกสูง
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
folder 1.การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
insert_drive_file ประกาศการยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ไม่อาจใช้ในระบบจำแนกตำแหน่งในระบบใหม่ (1) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview118
insert_drive_file ประกาศการยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ไม่อาจใช้ในระบบจำแนกตำแหน่งในระบบใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview99
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน-ฉบับที่-2-2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview100
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน-ฉบับที่-3-ปี-2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview102
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน-พ.ศ.-2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview103
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การสอบ-คัดเลือกสายบริหารและพนง.ส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายผู้บริหาร-พ.ศ.-2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview100
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง-ฉบับที่-3 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview88
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์พนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview96
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน กาเลื่อนระดับ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview118
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับ 18 เมษายน 62 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview97

folder 2.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
insert_drive_file ประกาศ กอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview85
insert_drive_file การจัดทำโครงสร้างการแบ่งส่วนราชของ-อบต.-2563- poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview101
insert_drive_file ประกาศ-ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี-เรื่อง-หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview146
insert_drive_file ประกาศกำหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้าง-อบต poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview92
insert_drive_file ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview92
insert_drive_file ประกาศมาตรฐานทั่วไปพนักงานจ้าง ฉบับที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview97
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การกำหนดโควตาและเลื่อนขั้นเงินเดือน-ค่าจ้างและค่าตอบแทนฯ 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview104
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์กำหนดตำแหน่งครู อบต poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview93
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์-เกี่ยวกับการย้าย ปี 58 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview118
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง-ฉบับที่-3-1 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview105

folder 3.หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์เลื่อนระดับประเภททั่วไปและวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview91
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี เรื่องการกำหนดกอง สำนักหรือส่วนราชการฯ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview99

folder 4.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์-ประเมินผลการปฏิบัติ-ปี-58-1 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview108
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน พนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview96
insert_drive_file มาตราฐานการบริหารงานบุคล-ก.ถ. poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview82
insert_drive_file หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ปี 65 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview95
insert_drive_file หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นพนักงานจ้าง ปี65 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview89
insert_drive_file หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นพนักงานครู poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview99

folder 5.หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์-การให้ออกจากราชการ-ปี-58 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview78
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์-เกี่ยวกับวินัย-การรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย-พ.ศ.-2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview97
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์เงินค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล-พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview80
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์-โบนัส-จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview114
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์-อุทรร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview92
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี เงินเพิมสำหรับพนักงานจ้าง พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview85
insert_drive_file หลักเกณฑ์การกำหนดให้เงินรางวัลประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview86