messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
คำโคกสูง
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
folder บริการประชาชน/หนังสือราชการ
แนวทางการจัดซื้อพัสดุเพื่อป้องกันโรคโควิด ปี2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
การใช้น้ำบาดาลของ อปท.ปี2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202
แนวทางการจัดการพัสดุปี2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
แนวทางของบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190
มาตราการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193
คู่มือการบันทึกภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213
หนังสือสั่งการบันทึกข้อมูลจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206
แนวทางการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริบาลท้องถิ่น 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210
ซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203
แนวทางการตั้งกองทุนเงินทดแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
ระเบียบค่าเช่าบ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
ระเบียบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221
หลักเกณฑ์ค่าวัสดุ ปี62 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201
แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199
วิธีการจำแนกงบประมาณ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193
พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207
พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ( ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1