องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
คำโคกสูง
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สิบเอกกองไทย กิ่งหลักเมือง
เจ้าพนักงานพัสดุ
นายวัชระ เหล่าพิมพ์
ผช.นักวิชาการศึกษาฯ
นางยุพิน นักบุญ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโคกใหญ่พัฒนา
นางวัชรินทร์ สว่างวงค์
หัวหน้าศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์วัดบัวระพา
นางละมุด สีหาฆัง
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนบ้านท่าลาด
นางเสาวคนธ์ แก้วแสนสินธุ์
ครู
นางสาวจุฑารัตน์ กาบิน
ครูผู้ดูแลเด็ก
น.ส.ศิริลักษณ์ ล้วนวิเศษ
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
นางศุภาวรรณ ศรีหริ่ง
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
นางสาวน้ำผึ้ง ติยะบุตร
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
น.ส.กฤตพร ศรีหริ่ง
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
นางอาริยา จันทะดวง
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
นางวัชราพร กิ่งหลักเมือง
พนักงานจ้างทั่วไป
ว่าง
นักการภารโรง