ชื่อเรื่อง : ซื้อบัตรเลือกตั้ง นายก อบต.คำโคกสูง จำนวน 230 เล่ม และบัตรเลือกตั้ง สมาชิก อบต.คำโคกสูง จำนวน 230 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง