ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคำโคกสูง หมู่ที่ 1 และ บ้านดงง่าม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง