ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง