ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง