ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนลูกรังเส้นวัดป่าครองธรรมไปวัดถ้ำมะนัย(เส้นแสนสมบูรณ์) บ้านคำโคกสูง หมู่ 1 กว้าง 7 เมตร ยาว 1,320 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,240 ตร.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยให้เรียบร้อยตลอดเส้นทาง และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.คำโคกสูงกำหนดหรือเห็นชอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง