ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยบัวระพา ๕ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๘๘ ตร.ม.พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดแบบแปลนตามมาตรฐานกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยกำหนด (แบบเลขที่ ท.๑-๐๑) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง