ชื่อเรื่อง : ซ่อมแซมท่อระบายน้ำและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศรีสุข บ้านโคกใหญ่พัฒนา หมู่ 4