ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังและวางท่อระบายน้ำเส้นหนองสิมท่าน้ำ บ้านคำโคกสูง หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง