ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างประตูเหล็ฏแบบเลื่อน ศพด.วัดบัวระพา บ้านนางาม หมู่ ๕ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑.๕๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙ ตารางเมตร รายละเอียดแบบแปลนตาม อบต.คำโคกสูง เห็นชอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง