ชื่อเรื่อง : จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน ตามโครงการอบรมเพิ่มองค์ความรู้และศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาพองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง