องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
คำโคกสูง
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
account_box คณะผู้บริหาร
นายสมศักดิ์ ขวัญแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
โทร : 08-1954-8553
นายคำปน ภูเลื่อมใส
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คำโคกสูง
โทร : 09-0957-6199
นายสายัญ ทองจันทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คำโคกสูง
โทร : 06-1104-2994
นายกิตติศักดิ์ ปะกิเสนัง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คำโคกสูง
โทร : 06-1061-9272
account_box สมาชิกสภา
นายวราวุธ ลาจ้อย
ประธานสภาฯ
โทร : 088-5821884
นายประทาน แสงจันคุ้ม
รองประธานสภาฯ
โทร : 093-4712601
นายประทาน แสงจันคุ้ม
ส.อบต.ม.1
โทร : 093-4712601
นายคำปุน อุ่นทะยา
ส.อบต.ม.2 บ้านดงง่าม
โทร : 062-1043132
นายอุดม ราชชารี
ส.อบต.ม.3 บ้านท่าลาด
โทร : 080-1980620
นายจรัญ จุลบุรมย์
ส.อบต ม.4 บ้านโคกใหญ่พัฒนา
โทร : 093-2929981
นายเจริญ บุราณเดช
ส.อบต.ม.5 บ้านนางาม
โทร : 061-5246792
นายวราวุธ ลาจ้อย
ส.อบต. ม.6 บ้านวังไชย
โทร : 088-5821884
นายคำ เมืองลี
ส.อบต.ม.7 บ้านท่าสำราญ
นายไมตรีจิตร น้อยนาง
ส.อบต. ม.8 บ้านแหลมทอง
โทร : 093-3241984
นายบุญจันทร์ ไชยทองศรี
ส.อบต.ม.9 บ้านน้อยคำ
โทร : 064-2326605
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายบุญพันธ์ ศรีหลิ่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-1841696
นางอัญชนา ทิพเนน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 086-2299285
นางรัชนีกร ทูลธรรม
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 09-8584-0739
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายสถิตพงษ์ ดวงศรี
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
โทร : 092-5570911
account_box สำนักปลัด
นางอัญชนา ทิพเนน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 086-2299285
นายชาตรี คำจำปี
นิติกรชำนาญการ
นางพัชรียา ศรีหริ่ง
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวทิพวรรณ วุฒิสาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จ่าเอกพิชิต วิเชียรดี
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
สิบเอกสมภพ ไชยสาร
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
นางสาวณิชานันท์ พละสุข
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนิตยา ศรีหลิ่ง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ
นายภูวเรศ ยุบลพันธ์
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวปิยมาตร จิกจักร
ผช.เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
นายเนวิน เหล็กกล้า
ผช.เจ้าพนักงานป้องกันฯ
นางสาวอุดมศิลป์ ฮมแสน
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวธัญดา ศรีบุญมา
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายทวี ชิณวัง ตำแหน่ง
คนงานประจำรถขยะ
นายทองปาน สมต้าย
พนักงานขับรถขยะ
นายนิคม ราชชารี
นักการภารโรง
นางไปล่ ไสแจ่ม
พนักงานจ้างทั่วไป (แม่บ้าน)
นายธนาวัตร เชาว์สิริกรกุล
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
นางสาวสุชาดา คำศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการธุรการ
นายสมพงษ์ ศรีลาปาว
จ้างเหมาบริการ
นายประสิทธิ์ บุพศิริ
ผู้ปฏิบัติงานกู้ชีพ
นางอุทิศ วังแสง
ผู้ปฏิบัติงานกู้ชีพ
นางสาวฟ้าใส ใสแจ่ม
ผู้ปฏิบัติงานกู้ชีพ
account_box กองคลัง
นางรัชนีกร ทูลธรรม
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางวิลาวัณย์ ชัยหาเทพ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นายสมคิด นากองศรี
เจ้าพนักงานพัสดุ
นายศุภกิตติ์ ชัยหาเทพ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางธิดารัตน์ วิเชียรดี
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายชูทัศน์ อุตลุม
ผช.เจ้าพนักงานการเงินฯ
account_box กองช่าง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายนิกร ธงทะลาย
นายช่างโยธา
นายอัถกฤษ เฉยชาญ
ผู้ช่วยช่างประปา
นายธีระยุทธ พรมส่วน
ผช.พัสดุ (ช่วยงานกองช่าง)
นายอรัญ แสนบุตร
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายวรวิช บุญเลิศ
คนงานทั่วไป
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สิบเอกกองไทย กิ่งหลักเมือง
เจ้าพนักงานพัสดุ
นายวัชระ เหล่าพิมพ์
ผช.นักวิชาการศึกษาฯ
นางยุพิน นักบุญ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโคกใหญ่พัฒนา
นางวัชรินทร์ สว่างวงค์
หัวหน้าศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์วัดบัวระพา
นางละมุด สีหาฆัง
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนบ้านท่าลาด
นางเสาวคนธ์ แก้วแสนสินธุ์
ครู
นางสาวจุฑารัตน์ กาบิน
ครูผู้ดูแลเด็ก
น.ส.ศิริลักษณ์ ล้วนวิเศษ
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
นางศุภาวรรณ ศรีหริ่ง
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
นางสาวน้ำผึ้ง ติยะบุตร
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
น.ส.กฤตพร ศรีหริ่ง
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
นางอาริยา จันทะดวง
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
นางวัชราพร กิ่งหลักเมือง
พนักงานจ้างทั่วไป
ว่าง
นักการภารโรง
account_box กองส่งเสริมการเกษตร
นายสถิตพงษ์ ดวงศรี
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
นายศุภกร จันทร์นวล
ลูกจ้างประจำ (พนักงานสูบน้ำ)
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวชาลินี โพธิ์สาย
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ