องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
คำโคกสูง
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
account_box สำนักปลัด
นางอัญชนา ทิพเนน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 086-2299285
นายชาตรี คำจำปี
นิติกรชำนาญการ
นางพัชรียา ศรีหริ่ง
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวทิพวรรณ วุฒิสาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จ่าเอกพิชิต วิเชียรดี
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
สิบเอกสมภพ ไชยสาร
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
นางสาวณิชานันท์ พละสุข
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนิตยา ศรีหลิ่ง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ
นายภูวเรศ ยุบลพันธ์
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวปิยมาตร จิกจักร
ผช.เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
นายเนวิน เหล็กกล้า
ผช.เจ้าพนักงานป้องกันฯ
นางสาวอุดมศิลป์ ฮมแสน
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวธัญดา ศรีบุญมา
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายทวี ชิณวัง ตำแหน่ง
คนงานประจำรถขยะ
นายทองปาน สมต้าย
พนักงานขับรถขยะ
นายนิคม ราชชารี
นักการภารโรง
นางไปล่ ไสแจ่ม
พนักงานจ้างทั่วไป (แม่บ้าน)
นายธนาวัตร เชาว์สิริกรกุล
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
นางสาวสุชาดา คำศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการธุรการ
นายสมพงษ์ ศรีลาปาว
จ้างเหมาบริการ
นายประสิทธิ์ บุพศิริ
ผู้ปฏิบัติงานกู้ชีพ
นางอุทิศ วังแสง
ผู้ปฏิบัติงานกู้ชีพ
นางสาวฟ้าใส ใสแจ่ม
ผู้ปฏิบัติงานกู้ชีพ