องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
คำโคกสูง
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล และหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างฯ
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการจัดหาสถานที่บริหารจัดการขยะมูลฝอย poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file ขอเชิญประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้ที่เคยมารับบริการที่ อบต.คำโคกสูง ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของ อบต.คำโคกสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกำหนดวันเวลาและสถานที่สอบแข่งขัน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าบรรจุและแต่งตัังเป็นพนักงานจ้างประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
insert_drive_file ป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีภาษี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
photo ประกาศ ผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151
photo รายงานผลการการลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง ประจำปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9
photo โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176
insert_drive_file ประกาศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง เรื่อง ให้มีกรเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161
insert_drive_file แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
insert_drive_file แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133
1 - 20 (ทั้งหมด 62 รายการ) 1 2 3 4