messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
คำโคกสูง
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
info_outline วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (VISION) เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดหมายที่คาดหวังและต้องการจะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ตำบลคำโคกสูง เป็นตำบลขนาดกลาง ประชาชนไม่หนาแน่นและดำรงชีวิตอยู่อย่างสงบสุข และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัย การคมนาคมสะดวก ระบบบริการโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน มีความปลอดภัย ปราศจากยาเสพติด ประชาชนมีความพร้อมเพรียงในการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน และมีสภาพแวดล้อมดี จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคตดังนี้ “ ถนนดี มีน้ำใช้ พร้อมใจพัฒนา การศึกษาดี ชีวิตปลอดภัย ประชาธิปไตยทั่วถึง ไม่พึ่งยาเสพติด” พันธกิจ ( MISSION ) 1. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะ โครงสร้าง พื้นฐานที่จำเป็น เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 2. การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน 3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง 4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 5. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก 6. ส่งเสริมการสร้างสุขภาพป้องกันและควบคุมโรค 7. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 8. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 9. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ 10. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 11. บำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 12. ให้มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร 13. ให้มีและบำรุงรักษาไฟฟ้า หรือไฟส่องสว่างโดยวิธีอื่น 14. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 15. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 16. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 17. ให้มีตลาด 18. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรและกิจกรรมสหกรณ์ 19. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน 20. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ