messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
คำโคกสูง
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
folder หนังสือราชการ
แนวทางการจัดซื้อพัสดุเพื่อป้องกันโรคโควิด ปี2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 385
การใช้น้ำบาดาลของ อปท.ปี2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 395
แนวทางการจัดการพัสดุปี2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 369
แนวทางของบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 377
มาตราการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 423
คู่มือการบันทึกภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 398
หนังสือสั่งการบันทึกข้อมูลจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 405
แนวทางการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 433
รายงานผลปฏิบัติงานของนายก อบต.คำโคกสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199
แผนการดำเนินงานปี2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริบาลท้องถิ่น 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210
จดหมายข่าว poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201
ซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217
แนวทางการตั้งกองทุนเงินทดแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
ระเบียบค่าเช่าบ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212
ระเบียบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210
หลักเกณฑ์ค่าวัสดุ ปี62 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210
แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190
วิธีการจำแนกงบประมาณ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197
พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
1 - 20 (ทั้งหมด 25 รายการ) 1 2